FHI sin anbefaling om covid-vaksine

19 aug 2021

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en nasjonal anbefaling med råd om vaksinasjon av gravide mot Covid-19 og anbefaling er:

Alle gravide kvinner i Norge får tilbud om vaksine mot covid-19. 

  • Kvinner som planlegger å bli gravide kan vaksineres. Det er ikke nødvendig å vente med å bli gravid etter vaksinasjon. Også kvinner som får IVF-behandling kan vaksineres.
  • Alle gravide bør tilbys vaksine mot covid-19. Det må åpnes for dette så snart anbefalingen blir offentlig. Vaksinering anbefales i 2. og 3. trimester med mindre det er risikofaktorer hos mor eller stor smitterisiko som tilsier vaksinasjon i 1. trimester. Det er ikke kunnskap som tilsier at vaksinasjon i første trimester gir risiko for verken mor eller barn, men det er begrenset erfaring. At en kvinne har fått vaksine i 1. trimester, er ikke indikasjon for svangerskapsavbrudd eller tidlig ultralyd.
  • Gravide vil tilbys mRNA-vaksine. Vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna likestilles med tanke på det vi kjenner til om effekt og sikkerhet. Folkehelseinstituttet anbefaler i utgangspunktet å fullføre vaksinasjon med samme vaksinetype, men dersom dette ikke er praktisk mulig kan mRNA-vaksinene brukes om hverandre for å fullføre vaksinasjonsløpet.
  • Gravide anbefales fullvaksinasjon i svangerskapet. De vil få tilbud om to doser, med anbefalt intervall på 3 (4)-8 uker. Et fleksibelt intervall er viktig slik at de som har kommet langt i svangerskapet har mulighet til å bli fullvaksinert før fødsel, mens de som starter vaksinasjon tidligere i svangerskapet kan tillate et lengre intervall. Gravide som kun har rukket å få én dose før fødsel, bør få tilbud om dose to i barseltiden slik at de fullvaksineres med anbefalt intervall, eller så snart det er praktisk mulig. Kvinner som har gjennomgått covid-19 før eller i svangerskapet, vil få tilbud om én vaksinedose på lik linje med råd som gis til den øvrige befolkningen.
  • Vaksinasjon mot covid-19 må ikke gå på bekostning av vaksinasjon mot influensa, men samtidig vaksinasjon anbefales ikke. Siden det foreløpig er begrenset erfaring med de nye koronavaksinene, bør koronavaksiner fortrinnsvis ikke gis samtidig med andre vaksiner. Ved sterk indikasjon for å gi andre vaksiner tett opptil en koronavaksine, er det en fordel å gi vaksinene med så langt intervall som mulig, og vi anbefaler minimum en uke. Dette vil for eksempel kunne gjelde influensavaksine i graviditet. Influensasesongen 2021/22 kan bli større enn de forgående sesongene og føre til økt sykelighet som beskrevet i FHIs risikonotat 13.juli 2021[1], og det er derfor viktig at gravide kvinner oppfordres til å ta imot tilbud om både koronavaksinasjon og influensavaksinasjon.
  • Vaksinasjon bør foregå på vaksinasjonssentre. Dette er på lik linje med den øvrige befolkningen på grunn av komplisert vaksinelogistikk og flerdoseglass. Vaksinasjonssentrene bør være oppmerksom på at vasovagale reaksjoner kan forekomme noe oftere hos gravide kvinner, og gravide bør derfor ha mulighet til å sitte mens de venter på å bli vaksinert, under og etter vaksinasjon. Det bør også tilrettelegges for at de gravide kan bli sittende lengre etter vaksinasjon dersom de føler det nødvendig.

Gravide har noe høyere risiko for sykehusinnleggelse av covid-19 enn kvinner som ikke er gravide, selv om risikoen for den enkelte er svært lav. Risiko for alvorlig sykdom ved covid-19 øker jo senere i svangerskapet den gravide blir syk. Det er over 50 000 gravide kvinner i Norge årlig, hvorav anslagsvis 30-40 000 vil være i 2. eller 3. trimester til enhver tid. Gruppen er så liten at den ikke anses å ha en vesentlig rolle i smittespredning eller for å få kontroll på pandemien. For den enkelte gravide vil vaksinering derimot være viktig for å redusere egen risiko for alvorlig sykdom. Så langt tilsier data på vaksinering av gravide at vaksinene ikke gir uheldig påvirkning på svangerskapsforløp for verken mor eller foster. WHO anbefaler at gravide prioriteres for koronavaksine, og stadig flere land tilbyr alle gravide, eller anbefaler gravide, vaksine. Risiko for alvorlig covid-19 hos gravide øker mot slutten av svangerskapet. Ved vaksinasjon mot covid-19 i svangerskapet, vil mors antistoffer kunne overføres til barnet – særlig i siste halvdel av svangerskapet. Vaksinasjon mot covid-19 i svangerskapet vil dermed bidra til å beskytte barnet etter fødsel, og således kunne beskytte både mor og barn mot alvorlig sykdom.