Kvalitet ut i fra pasientens perspektiv (KUPP) 2019

27 jan 2020

Hva mener parene som kommer hit til oss? En undersøkelse om pasienttilfredshet.

KUPP (Kvalitet Ut i fra Pasientens Perspektiv) er en spørrreundersøkelse som benyttes innenfor helsevesenet. I Sverige har alle landets IVF-klinikker over flere år benyttet en egen IVF-KUPP tilpasset fertilitetsbehandling med assistert befruktning/IVF. Spørreskjemamet er vitenskaplig validert. Ved LIVIO IVF-klinikken Oslo gjennomførte vi i 2019 IVF-KUPP.  Dette er første gang denne etablerte undersøkelsen utføres i Norge. Undersøkelsen er anonym og et elektroniskt svarskjema benyttes til innsamling av data.

Parene vurderer både hvordan klinikken håndterer ulike deler av IVF-behandlingen og hvor viktig pasienten anser dette å være (subjektiv betydning), i tillegg til parenes opplevelse av de ulike momentene «sånn var det for meg» (opplevd realitet). I undersøkelsen svarer parene på hvordan de opplever blant annet tilgjengelighet, medisinsk behandling, omsorg, informasjon og  delaktighet på klinikken.  Spørreundersøkelsen som gjennomføres i Sverige  hvert annet år, ligger til grunn for sammenlikninger av de ulike klinikker i Sverige. Resultatene som presenteres på hjemmesiden til det svenske nasjonale registeret for IVF-behandlinger(QIVF) er offentlig tilgjengelig  (se https://www.medscinet.com/qivf/oppna-jamforelser.aspx). Her ligger informasjon om pasienterfaringer ved de ulike klinikkene.   Vi skulle  ønske at tilsvarende undersøkelse kunne blitt gjennomført i Norge, men organisering av en slik tjeneste er per i dag ikke etablert. Vi har sammenliknet oss med de svenske resultatene fra 2018.

Generellt ser vi at parene er svært fornøyd etter å ha gjennomført behandling ved Livio IVF-klinikken Oslo. Når vi  sammenlikner med resultatene fra den svenske  IVF-KUPP skårer vi bedre på alle punktene som er vurdert.  Livio IVF-klinikken Oslo oppnår topp-score på områdene  tilgjengelighet, medisinsk behandling og omsorg,  med score over 96%. Hele  98% opplyser at de ville anbefale vår klinikk til andre, eller komme tilbake hit. Dette resultatet bekrefter at vi gjør mye riktig i vår tilnærming til parene og den behandling de får.

Vi jobber kontinuerlig med kvalitetsarbeid, og vi bruker dataene som er hentet inn til å se hvilke forbedringsområder vi har. Områdene informasjon og delaktighet er de to områdene som vi scorer lavest på (Informasjon: 89 %, delaktighet: 74 %). Dette er områder som vi vet at er viktige for pasientene, og vi jobber kontinuerlig med å bli bedre her. For tiden arbeider vi med å lage en informasjonsbok som vi tror kan være med på å sikre at par får tilstrekkelig med skriftlig informasjon fra oss, i tillegg til å øke følelsen av delaktighet for paret ut i fra hva som kan forventes i behandlingsforløpet. Vi har også opprettet samarbeid med både en kvinnelig og mannlig  psykolog/terapeut da undersøkelsen viser at det for noen par kan være behov for et slikt tilbud.

Kunnskap om hva pasientene mener er en viktig kilde til framtidige forbedringer!