IVF med donerade spermier

Förutsättningarna är som inför all annan typ av assisterad befruktning.  Kvinna som är ensamstående eller i parrelation kan genomgå behandling. Ett par skall vara gifta eller sambo och leva i en stabil relation.

Behandling med IVF med donerade spermier  kan bli aktuell när kvinnan/paret har genomgått flera AID utan graviditet, om den kvinna som ska bära graviditeten inte har passage i eller saknar äggledare samt av andra skäl där man bedömer att IVF ökar chansen till graviditet.

 

Utredning

En fertilitetsutredning av den, som önskar bli gravid, skall göras innan behandling om inte utredning är gjort tidigare. Utredningen innefattar läkarbesök med sjukdomshistorik, gynekologisk undersökning med ultraljud, provtagning (hormoner och infektionsscreening).  Individuell läkarbedömning görs alltid.  BMI skall vara under 35  (hos den som skall bära graviditeten) men normal vikt är eftersträvansvärt.

En partner bör också vara frisk, läkarsamtal med sjukdomshistoria och ev läkarundersökning ingår.

Vid donationsbehandling måste en psykosocial bedömning av en beteendevetare göras enligt lag. Gäller både ensamstående och par. 1-2 samtal hos vår beteendevetare är därför obligatoriskt. Syftet med utredningen är att bedöma kvinnans/parets lämplighet som föräldrar. Ansvarig läkare gör en sammanfattande bedömning.

Donatorn

Fertilitetscentrum Umeå använder spermier från egen spermabank eller från spermabank i Köpenhamn. För att kunna donera spermier måste donatorn vara frisk, mellan 20-45 år och inte vara bärare av några kända ärftliga sjukdomar. Donatorn måste även ha en altruistisk inställning till donationen d.v.s. vara osjälvisk och inte se till egennytta.

Donatorn träffar både läkare och beteendevetare för utredning och bedömning. Prov tas för att utesluta smittsamma sjukdomar. När mannen blir godkänd som donator lämnar han upprepade spermaprover för nedfrysning.

Donatorn är anonym för kvinnan/paret och kvinnan/paret är anonyma för donatorn. Barn som kommer till genom donation har dock rätt att, vid tillräcklig mognad, ta reda på donatorns identitet. Donatorn har varken skyldigheter eller rättigheter gentemot barnet.

Uppgifter om donatorn sparas i minst 70 år.

Matchning

Enligt lag får en patient inte välja egenskaper hos donatorn själv, det gör läkaren.  Donatorns ögonfärg, hårfärg, hudfärg och kroppsbyggnad matchas med kvinnan som skall bära graviditeten. Om det är ett par som gör behandlingen tillsammans matchas donatorn mot den blivande föräldern som inte skall bära barnet under graviditeten. På så sätt får barnet förutsättningar att likna båda sina föräldrar.

Behandling

Kvinnan genomgår hormonbehandling och ägguttag (se under Behandling proivrörsbefruktning-IVF).

Vid spermiedonation använder man spermier som varit frysta i minst sex månader för att säkerställa att spermierna är smittfria från vissa virus.

Äggcellerna befruktas direkt med tinade spermier från donatorn. Befruktning sker med antingen IVF eller ICSI-metod. Embryoåterföring sker två till fem dagar efter befruktningen. Om det efter återförandet av ett embryo finns fler embryon av god kvalitet, kan dessa frysas ner för att vid behov användas vid ett senare tillfälle.